• 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

  (01.01.2022 – 31.12.2022 Döneminde)
  Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
  3/1-298İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)457
  3/298İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)47.409
  599/1-aEşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)397
  799/1-bGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)664
  7/2-f99/2İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)2.673
  899/1-cYazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)397
  1499/1-cÇağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)397
  2899/dÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)397
  29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için1.559
  30101Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için5.917
  30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için5.917
  32102/aÜcret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için429
  32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için429
  39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için429
  37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek1.559
  38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek1.559
  52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek1.559
  41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için755
  56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için755
  57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için755
  59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için755
  60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için755
  63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak4.173
  64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için755
  68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak4.173
  69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek4.173
  71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak4.173
  7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak4.173
  73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak4.173
  74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek4.173
  75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek4.173
  76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak4.173
  90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak47.409
  92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek37.928
  96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak37.928
  96/2107/1-bİşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları37.928
  107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek