2022 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir SözleşmeleriBinde 1,89
– İhale KararlarıBinde 5,69
– Bilançolar102,00 TL
– Gelir Tabloları48,70 TL
– İşletme Hesabı Özetleri48,70 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi132,30 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi176,70 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri87,30 TL
– Muhtasar Beyanname87,30 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)87,30 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler176,70 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler64,80 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri64,80 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi103,50 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2022’den itibaren 4.814.234,00 TL’yi aşamaz.)