• • 3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak.• Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227.Maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek.

  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek.

  • Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek.

  • Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması

  • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine uygunluğunun takibi,

  • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,

  • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),

  • Sabit kıymetlere yönelik hizmetler

  • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü

  • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

  • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

  • Muhasebe organizasyonunun kurulması,

  • Bireysel Vergi Danışmanlığı hizmetleri